Geschreven door Jacques Schmoller. Foto’s Twan Steins. [English below]

Ondanks dat hij nog maar 17 jaar is (in juni wordt hij 18), mag Twan Steins uit Nijmegen een ‘veteraan’  genoemd worden tussen de deelnemers aan de AFBN-Academy. De junior was namelijk al bij verscheidene Academies aanwezig en speelde ook al voor de Dutch Junior Lions, dit is bij het American football het Nederlandse nationale team voor jeugdspelers.

In 2014 is hij begonnen met het spelen van American football, legt Twan uit. Hij is niet extreem breed of gespierd, lijkt op het eerste gezicht niet anders dan veel van zijn leeftijdgenoten. Maar net zoals bij veel andere deelnemers aan de AFBN-Academy blijkt hij enorm enthousiast te zijn zodra hij het over zijn favoriete sport  heeft.

“Voordat ik bij Nijmegen Pirates lid werd, heb ik 7 jaar voetbal gespeeld”, zegt de jonge Nijmegenaar desgevraagd. “Ik heb American football leren kennen via mijn vader. Die is begonnen met de sport en via hem heb ik het ook ontdekt. Toen ik vier jaar geleden begon met American football heb ik de eerste 2 jaar bij het combi-team Gelderland Knights bij de cadets gespeeld. Dit was een gezamenlijk team met jeugdspelers van Nijmegen Pirates en Arnhem Falcons.”

Zijn prestaties op het veld trokken de aandacht van de jeugdcoaches van de American Football Bond Nederland (AFBN)  en via try-outs werd hij geselecteerd voor de Dutch Junior Lions.

“Het strategische gedeelte van het spel trekt me vooral aan in American football”, vervolgt Twan. “Bij alles wat je ziet, moet je binnen een fractie van een seconde beslissen wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Ook hou ik van het teamverband binnen de sport.”

Maar kleine jongens worden na verloop van tijd groter en voor Twan Steins gold dit niet anders. ”Op dit moment speel ik in Duitsland, bij Cleve Conquerors in het ‘unter-19’-team. Nijmegen Pirates heeft via een unieke overeenkomst haar jeugdspelers daar voor dit seizoen onder gebracht, omdat er in Nijmegen geen jeugdteam is, al proberen ze dat in de toekomst wel weer te hebben.”

De 17-jarige speelt dus dit seizoen in een buitenlandse jeugdcompetitie, al is het maar in Kleve, zo’n 25 kilometer vanaf Nijmegen aan de andere kant van de grens. Dit roept de vraag op of hij in de toekomst in een buitenlandse competitie zou willen spelen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. “Ik weet niet of ik het zou kunnen om hier weg te gaan”, klinkt het na enige aarzeling, ”maar ik zal het wel serieus overwegen”.

Twan heeft al op veel verschillende posities gespeeld. “Mijn eerste jaar was ik Quarterback en Defensive End. Mijn tweede jaar stond ik Linebacker en overal op de Offense. Ik speel op dit moment Linebacker, maar ik speel waar de coach me nodig heeft”, klinkt het als een ware teamspeler. Zijn voorkeurpositie is echter Linebacker. “Omdat het een tactische positie is, waarbij je het spel moet kunnen lezen en moet kunnen anticiperen op wat er gebeurt binnen ‘no-time’.”

Waarom ben je naar de AFBN-Academy gegaan? “Ik ben er heen gegaan, omdat je er veel kan leren. Er komen speciale gastcoaches met veel ervaring en daar kun je veel dingen van leren die je uiteindelijk kan toepassen bij je eigen club. Het is bij de AFBN-Academy altijd goed geregeld. Er zijn goede trainingen en het is natuurlijk ook leuk om andere spelers uit het land te leren kennen en elkaars ervaringen te delen. Ik vind het een goed initiatief, want het is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bekend zijn met de sport. Ook krijgt het American football hierdoor een betere naamsbekendheid in Nederland.”

Wat zijn jouw ambities of doelstellingen in deze sport?  “Ik zou graag met de Dutch Junior Lions mee naar het EK gaan”, zegt de Nijmegenaar meteen. “En verder hoop ik er gewoon heel erg veel plezier in te hebben.”

Twan Steins eindigt het interview met een leuke anekdote: “ik heb afgelopen oktober tijdens de Treasure Bowl samen met mijn vader Roy op het veld gestaan. Dit was een mooi moment voor ons beiden.” Dit is in de toekomst niet meer mogelijk want zijn vader is onlangs definitief als speler gestopt. Die is inmiddels een echte veteraan.

 🏈

De inschrijving is nog niet gesloten.

Kom jij meetrainen met de Academy in Amsterdam? Meld je dan HIER aan!

🏈

 

🏈  English version

Despite being only 17 years old (in June he turns 18), Twan Steins from Nijmegen can be called a ‘veteran’ between the participants in the AFBN-Academy. The junior was already present at several Academies and also played for the Dutch Junior Lions, this is the Dutch national team for youth players.

In 2014 he started playing American football, explains Twan. He is not extremely broad or muscled, seems at first sight no different than many of his peers. But as with many other participants at the AFBN-Academy, he appears to be extremely enthusiastic when he talks about his favorite sport.

“Before I joined Nijmegen Pirates, I played football for 7 years”, says the young artist from Nijmegen. “I got to know American football through my father. He started with the sport and through him I also discovered it. When I started American football four years ago, I played the cadets for the first 2 years at the Gelderland Knights team. This was a joint team with youth players from Nijmegen Pirates and Arnhem Falcons. ”

His achievements on the field attracted the attention of the youth coaches of the American Football Association Netherlands (AFBN) and via try-outs he was selected for the Dutch Junior Lions.

“The strategic part of the game mainly attracts me in American football,” continues Twan. “With everything you see, you have to decide within a fraction of a second what you are going to do and how you are going to do it. I also love the team within the sport. ”

But little boys get bigger over time and this was no different for Twan Steins. “At the moment I play in Germany, at Cleve Conquerors in the ‘unter-19’ team. Nijmegen Pirates has brought its youth players there for this season through a unique agreement, because there is no youth team in Nijmegen, although they try to have it again in the future. ”

The 17-year-old therefore plays in a foreign youth competition this season, even if it is only Kleve, about 25 kilometers from Nijmegen on the other side of the border. This raises the question whether he would like to play in a foreign league in the future, for example in the United States. “I do not know if I would be able to leave here”, it sounds after some hesitation, “but I will consider it seriously”.

Twan has already played in many different positions. “My first year was Quarterback and Defensive End. My second year I was Linebacker and everywhere on the Offense. At the moment I play Linebacker, but I play where the coach needs me “, it sounds like a true team player. However, his preferred position is Linebacker. “Because it is a tactical position, where you have to be able to read the game and anticipate what happens within ‘no time’.”

Why did you go to the AFBN Academy? “I went there because you can learn a lot. There are special guest coaches with a lot of experience and you can learn a lot of things that you can eventually apply to your own club. It is always well organized at the AFBN Academy. There are good trainings and it is also fun to get to know other players from the country and share each other’s experiences. I think it is a good initiative, because it is accessible to everyone, even for people who are not familiar with the sport. This also gives American football a better name recognition in the Netherlands. ”

What are your ambitions or objectives in this sport? “I would like to go to the European Championships with the Dutch Junior Lions”, says he immediatly. “And furthermore I just hope to have a lot of fun in it.”

Twan Steins ends the interview with a nice anecdote: “I was on the pitch together with my father Roy during the Treasure Bowl last October. This was a great moment for both of us. “This is no longer possible in the future because his father has recently been definitively stopped as a player. He is now a real veteran.