Geschreven door:  Jacques Schmoller
Foto’s door:  Natalie Aukema

Heb je je vermaakt op de AFBN Academy?jesper aukema

“Ontzettend leuk om de hele dag met football bezig te zijn!” Het interview met Jesper van de Heuvel (Lelystad Commanders) vindt plaats vlak na de AFBN Academy in Hilversum, die op 5 mei jl. werd gehouden. Het was niet de eerste kennismaking met de AFBN Academy voor de 14-jarige speler van Lelystad Commanders.

Ook bij de daaraan voorafgaande, in Leiden, was Jesper van de partij. “Beide dagen waren ontzettend leuk”, geniet de cadet nog na. “In Leiden waren meer spelers aanwezig en dat maakt het altijd leuker, maar in Hilversum waren weer andere coaches aanwezig waardoor we veel nieuwe dingen hebben geleerd.”

Hoe kwam het eigenlijk dat je deelnam aan een AFBN-Academy?

“Mijn coach Marcel van Duyn heeft me gevraagd om deel te nemen. Hij was heel erg enthousiast en daarom heb ik me aangemeld.” Nu ligt de keuze voor American football voor een Nederlander niet voor de hand, want onbekend maakt immers onbemind. Maar wie verder kijkt dan zijn/haar neus lang is, ontdekt dat American football een hele leuke sport is. Jesper kijkt ook verder.

“Het spel is natuurlijk geweldig”, vindt de 14-jarige, ”de mogelijkheid om altijd te blijven leren en steeds beter te worden, maakt American football zo leuk. Ook het teamverband, het samen gaan voor de overwinning.”

jesper aukema PatsWat is je Favoriete NFL-team?

Het is logisch dat New England Patriots zijn favoriete profteam in de NFL is. Het team uit Bosten won de afgelopen 16 jaar liefst 5 keer de Super Bowl, de finale van de Amerikaanse profcompetitie. Ze waren kortom gedurende het hele leven van Jesper succesvol. “Een deel van onze familie komt uit Boston”, verduidelijkt Jesper van de Heuvel zijn keuze voor de Patriots. “En omdat ze natuurlijk het beste team zijn. Zelf ben ik een aantal keer ook naar Gilette Stadium en Patriot Place geweest in Amerika. Bij New England Patriots speelt ook mijn favoriete speler, Tom Brady. Waarom? Nou, de ervaring die hij heeft en zijn inzicht in het spel zijn echt bijzonder.”

Wat is je positie?

Hoewel Jesper nog maar 14 jaar is, is hij zeker geen nieuweling, of ‘rookie’ zoals dat in deze sport genoemd wordt. “Toen ik 10 jaar was, ben ik begonnen met football te spelen. Eerst met flagfootball en nu met de Academy ook tackle-football.”

Hij kent het spel zowel van de aanvallende als van de verdedigende kant. Want zijn voorkeur voor een positie gaat uit naar wide receiver (offense) en defensive back. “Het leuke aan deze twee posities is dat je van beide alle plays op een bepaald moment kent en dus goed kan inspelen op wat je tegenstander gaat doen. Bij wide receiver heb je iets meer vrijheid, als defensive back moet je goed op de tegenstander letten”, weet Jesper.

Kom je de volgende keer weer naar de AFBN Academy?jesper aukema

“Absoluut! Het is leuk om alle spelers nu als teamgenoten mee te maken in plaats van tegenstanders tijdens de competitiewedstrijden. Iedere keer zijn er weer andere coaches en leren we weer heel veel nieuwe dingen,, waardoor ik nog beter in het spel word.”

Kom ook naar de AFBN Academy!

Jesper van de Heuvel raadt dan ook alle (mogelijke) jeugdspelers aan om de AFBN Academy te bezoeken. “De overgang van flag- naar tackle-football is best groot. Door mee te doen met de Academy krijg je een goede voorbereiding en leer je veel nieuwe dingen. Daarnaast krijg je de kans om met coaches en spelers te trainen die je bij je eigen club niet ziet. Daar leer je ontzettend veel van en het is uiteraard ook ontzettend leuk om de hele dag met football bezig te zijn!”

Meld je nu aan voor de Academy van 1 juli!


English version

Did you enjoy the Academy day?jesper aukema

The interview with Jesper van de Heuvel takes place just after the AFBN-Academy in Hilversum, which was held on 5 May. It was not the first acquaintance with the AFBN Academy for the 14-year-old player of Lelystad Commanders. Jesper was also present at the preceding Academy in Leiden.

“Both days were incredibly fun”, the cadet still enjoys. “There were more players in Leiden and that is always fun, but in Hilversum other coaches were present so we learned a lot of new things as well.”

How did it actually happen that you participated in an AFBN Academy?

“My coach Marcel van Duyn asked me to participate. He was very enthusiastic and that is why I signed up. ”
Now the choice to play American football is not obvious for a Dutchman. Unknown makes unloved, a Dutch saying goes. But whomever looks beyond his / her nose, discovers that American football really is a fun sport. Jesper did exactly this.

“The game is great of course.”, says the 14-year-old, “The ability to always keep learning and getting better, makes American football so much fun. another thing is the teamspirit, going for the victory together. ”

jesper aukema PatsWhat is your favorite NFL team?

It is logical that New England Patriots is his favorite pro team in the NFL. The team from Bosten has won the Super Bowl for the last 16 years, the final of the American professional competition. In short, they were successful throughout Jesper’s entire life.

“A part of our family comes from Boston”, Jesper van de Heuvel clarifies his choice for the Patriots. “And because they are of course the best team. I myself have been to Gilette Stadium and Patriot Place in America a few times. My favorite player, Tom Brady, also plays at New England Patriots. Why? Well, the experience he has and his insight into the game are really special. ”

What is your position?

Although Jesper is only 14 years old, he is certainly not a newcomer, or ‘rookie’ as it is called in this sport. “I started playing football when I was 10 years old. First with flag football and now also tackle-football with the Academy days. ”

He knows the game both from the attacking and from the defensive side. Because his preference for a position goes out to wide receiver (offense) and defensive back. “The nice thing about these two positions is that you both know all the plays at a certain moment and can therefore respond well to what your opponent is going to do. With wide receiver you have a bit more freedom, as defensive back you have to pay attention to the opponent “, Jesper knows.

Will you come back to the AFBN Academy next time?jesper aukema

“Absolutely! It’s nice to have all players as teammates now instead of opponents during the league matches. Every time there are other coaches and we learn a lot of new things, which makes me even better at the game. ”

Come to the Academy days as well!

Jesper van de Heuvel therefore advises all (potential) youth players to visit the AFBN Academy. “The transition from flag to tackle football is quite big. By participating in the Academy you get a good preparation and you learn a lot of new things. You also get the chance to train with coaches and players that you do not see at your own club. You learn a lot from that and of course it is also fun to be involved with football all day long! ”

Register for your sport at the AFBN Academy on July 1st!